Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Priemyselná 18, 01001 Žilina

 

email: zilina@kovex-sk.sk

www.kovexzilina.sk

 

Obchodná riaditeľka: Homolová Renáta, 0903 727 505

 

Obchodní referenti:

tel.: 0903 707 990

tel.: 0903 727 909

tel.: 0903 727 945

tel.: 0903 560 400

tel.: 0907 196 781

 

Atestové oddelenie:

tel.: 0911 707 006

 

Fakturačné oddelenie:

tel.: 0910 324 301

 

Vedúci skladu:

tel.: 0903 560 700

 

IT, email, web admin:

tel.: 0905 280 750

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Vajnorská 108, 831 04  Bratislava

 

email: bratislava@kovex-sk.sk

www.kovexbratislava.sk

 

Obchodná riaditeľka: Karabínová Jana, tel.: 0903 728 606

 

Obchodní referenti:

tel.: 0902 785 914

tel.: 0903 728 814

tel.: 0902 835 601

 

Fakturačné údaje:

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina

 

Číslo účtu v Tatra Banke:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2902 3284

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Číslo účtu v Prima Banke:

IBAN: SK78 3100 0000 0041 5003 2807

BIC (SWIFT): LUBASKBX

 

Číslo účtu v OTP Banke:

IBAN: SK24 5200 0000 0000 1856 0962

BIC (SWIFT): OTPVSKBX

 

IČO: 34719610

DIČ: 1020168292

IČ DPH: SK1020168292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujúci berie na vedomie, že vystavením objednávky a jej doručením predávajúcemu na základe tejto cenovej ponuky v celom rozsahu kupujúci akceptuje nasledovné podmienky predávajúceho:

 

  • 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom má byť dodanie tovaru na základe tejto cenovej ponuky, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a týmito Všeobecnými podmienkami predávajúceho.

 

  • 2. Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady tovaru (t.j. vady zistiteľné pri dodaní tovaru) bezodkladne pri doručení objednaného tovaru kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), a uvedené vady je kupujúci povinný uviesť do dokladu o doručení tovaru. V prípade porušenia povinností kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, akékoľvek nároky vyplývajúce zo zjavných vád tovaru v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

 

  • 3. V prípade vád dodaného tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), je kupujúci povinný uchovať dodaný tovar v stave, v akom mu bol doručený, a súčasne sa kupujúci zaväzuje, že pred uplatnením nárokov z vád, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), dodaný tovar úplne alebo čiastočne neznehodnotení, nespracuje, nenadelí, nespotrebuje alebo nepozmení. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

 

  • 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vylučujú ustanovenia § 436 ods. 4, § 437 ods. 3, § 438 druhá veta, § 440 ods. 1 prvá veta, 441 ods. 3 a ods. 4, § 469 tretia veta a § 470 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka na právny vzťah, založený kúpnou zmluvou, ktorá vznikne na základe akceptácie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho

Jokle

Rúry zvárané, bezošvé

Profily I, IPE, IE

Nosníky HEA, HEB, HEM

Profily L, T, C, Z

Plechy hladké, SLZA, RYHA

Tyče kruhové valcované, ťahané

Tyče ploché valcované, ťahané

Tyče 4-hranné, 6-hranné

Profily U, UPE, UE

Zvárané siete

Betonárska oceľ

prevádzka Žilina:

tel.: 0903 727 505

email: zilina@kovex-sk.sk

 

prevádzka Bratislava

tel.: 0903 728 606

email: bratislava@kovex-sk.sk

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Venujte, prosím, pozornosť nasledovným informáciám o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú tiež zverejnené na našej webovej stránke: www.kovexzilina.sk, v sekcii: Ochrana osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Peter Šimonovič – KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, IČO: 34 719 610, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 102-8846 („Prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

telefónne číslo: +421 903 560 500, e-mail: zilina@kovex-sk.sk, adresa: Priemyselná 18, 01001 Žilina

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté kupujúcim a/alebo potenciálnym kupujúcim a/alebo dodávateľom či obchodným partnerom Prevádzkovateľa (ďalej len „Klient“), ďalej údaje potrebné na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ spracúva o Klientovi osobné údaje zvyčajne v tomto rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH); ďalej záznamy zaznamenané kamerovým systémom nachádzajúcim sa v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa (vonkajšie priestory – dvor, haly).

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta za účelom

(a) založenia predzmluvných vzťahov;

(b) plnenia, zmeny a správy kúpnej zmluvy alebo obdobnej či inej zmluvy, ktorá sa uzatvára v rámci výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa s Klientmi;

(c) ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak je to nevyhnutné;

(d) identifikácie Klienta v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“);

(e) archivácie podľa Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o archívoch");

(f) plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv medzi Prevádzkovateľom a Klientom („Zmluva“);

(g) riešenie reklamácií.

 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní o uzatvorení Zmluvy) a na plnenie Zmluvy (vrátane zmeny Zmluvy, správy Zmluvy).

 

Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy; bez týchto údajov nie je možné uzatvoriť či plniť Zmluvu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa nasledujúcich právnych predpisov:

- zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“);

- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“);

- zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o archívoch“).

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, je potrebné pre účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa; bez poskytnutia osobných údajov Klienta Prevádzkovateľ nemôže uzatvoriť Zmluvu s Klientom ani nemôže splniť povinností, ktoré pre neho vyplývajú z osobitných predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú:

- záujem na spracúvaní osobných údajov na účely marketingu (informovania Klienta o novinkách súvisiacich so Zmluvou, službách a produktoch Prevádzkovateľa);

- záujem na uplatnení a obrane právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobných údajov – záznamov zaznamenaných kamerových systémom nachádzajúcim sa v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa je nevyhnutné za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa.

 

Poskytnutie osobných údajov je potrebné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa; bez týchto údajov Prevádzkovateľ nemôže Klientovi zasielať informácie o novinkách, službách a produktoch Prevádzkovateľa, ani hájiť svoje právne nároky či ochraňovať svoj majetok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

 

INFORMÁCIA O ZÁMERE PRENIESŤ OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Klienta počas doby trvania Zmluvy a následne po dobu 10 rokov od skončenia Zmluvy, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva dlhšia doba uchovávania osobných údajov. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z platných právnych predpisov, najmä zo Zákona o dani z príjmov, Zákona o DPH, Zákona o archívoch.

 

Kamerové záznamy sú uchovávané obvykle po dobu 30 dní od ich získania. Doba uchovávania kamerových záznamov je ďalej závislá aj od doby trvania aktívnej prevádzky kamerového systému, maximálne sú však záznamy uchovávané po dobu 30 dní od ich získania. Po uplynutí tejto maximálnej doby sú z nosičov dátových záznamov nenávratne zmazané.

 

PRÁVA KLIENTA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

 

Právo na prístup k osobným údajom

Klient má právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, Klient má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (a) účele spracúvania osobných údajov, (b) kategórií spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, (g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Klienta, (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov, (i) o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Právo na opravu osobných údajov

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V ust. § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje Klienta vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku, alebo (d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane na tom založeného profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Klient má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené neplatí v zákonom stanovených prípadoch (ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie či plnenie Zmluvy, (b) vykonané na základe osobitného predpisu, (c) založené na výslovnom súhlase Klienta.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené zákonné podmienky v ust. § 26 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov

Klient má právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

ODVOLANIE SÚHLASU

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu sídla Prevádzkovateľa (kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené vyššie). Odvolanie súhlasu má obsahovať: (1) meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, (2) oznámenie, že Klient odvoláva svoj súhlas, spolu s uvedením, o aký súhlas ide, (3) vlastnoručný podpis.

 

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci daného druhu spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 

ZOZNAM PRÍJEMCOV

Osobné údaje Klienta môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to dodávateľom (najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa, napr. IT služby, archivačné, právne, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri), sprostredkovateľom, správcom dane, orgánom verejnej moci.

 

 

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa a na účel a spôsobom určeným Prevádzkovateľom. Na poskytnutie osobným údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje súhlas Klienta; Prevádzkovateľ zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa, napr. IT služby, archivačné služby, právne služby, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia na stránke, pracujeme na aktualizácií obsahu.