PREDAJ HUTNÍCKEHO MATERIÁLU

 Veľkoobchod a malobchod
Zavedený systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015

- 2 prevádzky v Žiline a Bratislave
- zabezpečujeme rýchle dodanie materiálu vlastnými vozidlami do dĺžky 12m 
- ponúkame valcovaný a ťahaný materiál v rôznych akostiach a dĺžkach
- zabezpečujeme rezanie a pálenie materiálu

Ponúkame Vám materiál na predaj: 

Mobirise Website Builder
Zvárané profily uzatvorené - štvorcové a obdĺžnikové (joklové profily)
Joklové U, joklové T a joklové L profily
S235JRH, , S355JRH, S355J0H, S355J2H
Mobirise Website Builder
Rúry - zvárané, bezošvé, presné
Rúry - nerezové, dekoračné
Rúry pre tlakové účely

  
Mobirise Website Builder
H - nosníky - HEA, HEB, HEM
I - nosníky - IPN, IPE 
U - nosníky - UPN, UPE UE 
S235JR, S355J2
Mobirise Website Builder
Betonárska oceľ
Oceľové zvárané siete do betónu
Pletivá
  

Kontakty - prevádzka Bratislava 

  

Obchodná riaditeľka:
Karabínová Jana
tel.: 0903 728 606

Obchodní referenti:
tel.: 0903 728 814
tel.: 0902 835 601
tel.: 0902 785 914
tel.: 0917 700 903

  

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX
Vajnorská 108, 831 04 Bratislava

Email: bratislava@kovex-sk.sk
Website: www.kovexbratislava.skKontakty - prevádzka Žilina

   

Obchodná riaditeľka:
Homolová Renáta     tel.: 0903 727 505

Obchodní referenti:
tel.: 0903 707 990    tel.: 0903 727 909   
tel.: 0903 727 945    tel.: 0903 560 400    tel.: 0907 196 781

Atestové oddelenie:

tel.: 0911 707 006
Fakturačné oddelenie:
tel.: 0910 324 301

  

Vedúci skladu:
tel.: 0903 560 700
IT, email, web admin:
tel.: 0905 280 750

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX
Priemyselná 18, 01001 Žilina

email: zilina@kovex-sk.sk
www.kovexzilina.sk

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho:

Všeobecné ustanovenia:

Kupujúci berie na vedomie, že vystavením objednávky a jej doručením predávajúcemu na základe tejto cenovej ponuky v celom rozsahu kupujúci akceptuje nasledovné podmienky predávajúceho:

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom má byť dodanie tovaru na základe tejto cenovej ponuky, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zák. onníka a týmito Všeobecnými podmienkami predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady tovaru (t.j. vady zistiteľné pri dodaní tovaru) bezodkladne pri doručení objednaného tovaru kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), a uvedené vady je kupujúci povinný uviesť do dokladu o doručení tovaru. V prípade porušenia povinností kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, akékoľvek nároky vyplývajúce zo zjavných vád tovaru v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

3. V prípade vád dodaného tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), je kupujúci povinný uchovať dodaný tovar v stave, v akom mu bol doručený, a súčasne sa kupujúci zaväzuje, že pred uplatnením nárokov z vád, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), dodaný tovar úplne alebo čiastočne neznehodnotení, nespracuje, nenadelí, nespotrebuje alebo nepozmení. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vylučujú ustanovenia § 436 ods. 4, § 437 ods. 3, § 438 druhá veta, § 440 ods. 1 prvá veta, 441 ods. 3 a ods. 4, § 469 tretia veta a § 470 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka na právny vzťah, založený kúpnou zmluvou, ktorá vznikne na základe akceptácie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

5. V prípade, že kupujúci požaduje k objednanému materiálu atesty, je povinný to uviesť v objednávke.
Atesty sú spoplatňované sumou 2,- €/ks (ak v ponuke nie je uvedené inak).
Za dodatočné zaslanie atestov bude predávajúci účtovať za každý dodaný atest sumu 10,- €/ks.

Vyššia moc:

1. V prípade, že Vám nebudeme môcť poskytovať plnenie alebo ho nebudeme môcť poskytovať včas z dôvodu vyššej moci, bude príslušný termín dodania predĺžený o dobu trvania situácie spôsobenej vyššou mocou.

2. Pojem „vyššia moc“ používaný v týchto podmienkach znamená: akékoľvek neposkytovanie plnenia zavinené okolnosťami, na ktoré nemá neplniaca strana vplyv, čo zahŕňa neplnenie z dôvodu výpadkov elektrickej energie, prerušenie telekomunikačných sietí, kybernetickej trestnej činnosti, požiaru, vývozných a dovozných obmedzení, štrajkov, porúch strojov a ďalších narušení obchodovania z dôvodu neplnenia dodávateľov a iných tretích osôb zapojených do plnenia zmluvy.

3. V prípade zásahu vyššej moci bude plnenie záväzkov strán pozastavené. Pokiaľ bude situácia spôsobená vyššou mocou trvať dlhšie ako tri mesiace, môže zákazník alebo firma Ing. Peter Šimonovič-KOVEX zrušiť písomne zmluvu, avšak iba ohľadom záväzkov, ktoré ešte neboli splnené. V takom prípade nebudú mať strany právo žiadať náhradu škôd vzniknutých v súvislosti so zrušením zmluvy.

4. Pokiaľ vo chvíli, keď zasiahne vyššia moc, už firma Ing. Peter Šimonovič-KOVEX splnila časť svojich záväzkov alebo je schopná splniť iba časť svojich záväzkov, bude oprávnená fakturovať osobitne záväzky, ktoré splnila alebo bude schopná splniť.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Website Software