Jokle

Rúry zvárané, bezošvé

Profily I, IPE, IE

Nosníky HEA, HEB, HEM

Profily L, T, C, Z

Plechy hladké, SLZA, RYHA

Tyče kruhové valcované, ťahané

Tyče ploché valcované, ťahané

Tyče 4-hranné, 6-hranné

Profily U, UPE, UE

Zvárané siete

prevádzka Žilina:

tel.: 0903 727 505

email: zilina@kovex-sk.sk

 

prevádzka Bratislava

tel.: 0903 728 606

email: bratislava@kovex-sk.sk

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia na stránke, pracujeme na aktualizácií obsahu.

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Priemyselná 18, 01001 Žilina

 

email: zilina@kovex-sk.sk

www.kovexzilina.sk

 

Obchodná riaditeľka: Homolová Renáta, 0903 727 505

 

Obchodní referenti:

tel.: 0903 707 990

tel.: 0903 727 909

tel.: 0903 727 945

tel.: 0903 560 400

tel.: 0907 196 781

 

Atestové oddelenie:

tel.: 0911 707 006

 

Fakturačné oddelenie:

tel.: 0910 324 301

 

Vedúci skladu:

tel.: 0903 560 700

 

IT, email, web admin:

tel.: 0905 280 750

 

Kupujúci berie na vedomie, že vystavením objednávky a jej doručením predávajúcemu na základe tejto cenovej ponuky v celom rozsahu kupujúci akceptuje nasledovné podmienky predávajúceho:

 

  • 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom má byť dodanie tovaru na základe tejto cenovej ponuky, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a týmito Všeobecnými podmienkami predávajúceho.

 

  • 2. Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady tovaru (t.j. vady zistiteľné pri dodaní tovaru) bezodkladne pri doručení objednaného tovaru kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), a uvedené vady je kupujúci povinný uviesť do dokladu o doručení tovaru. V prípade porušenia povinností kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, akékoľvek nároky vyplývajúce zo zjavných vád tovaru v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

 

  • 3. V prípade vád dodaného tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), je kupujúci povinný uchovať dodaný tovar v stave, v akom mu bol doručený, a súčasne sa kupujúci zaväzuje, že pred uplatnením nárokov z vád, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), dodaný tovar úplne alebo čiastočne neznehodnotení, nespracuje, nenadelí, nespotrebuje alebo nepozmení. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru, ktoré nie sú zistiteľné pri jeho doručení kupujúcemu (resp. pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim), v celom rozsahu zanikajú, a to vrátane nároku na náhradu škody a ušlého zisku.

 

  • 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vylučujú ustanovenia § 436 ods. 4, § 437 ods. 3, § 438 druhá veta, § 440 ods. 1 prvá veta, 441 ods. 3 a ods. 4, § 469 tretia veta a § 470 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka na právny vzťah, založený kúpnou zmluvou, ktorá vznikne na základe akceptácie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

 

 

 

Betonárska oceľ

 

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Vajnorská 108, 831 04  Bratislava

 

email: bratislava@kovex-sk.sk

www.kovexbratislava.sk

 

Obchodná riaditeľka: Karabínová Jana, tel.: 0903 728 606

 

Obchodní referenti:

tel.: 0902 785 914

tel.: 0903 728 814

tel.: 0902 835 601

 

Fakturačné údaje:

Ing. Peter Šimonovič - KOVEX

Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina

 

Číslo účtu v Tatra Banke:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2902 3284

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Číslo účtu v Prima Banke:

IBAN: SK78 3100 0000 0041 5003 2807

BIC (SWIFT): LUBASKBX

 

Číslo účtu v OTP Banke:

IBAN: SK24 5200 0000 0000 1856 0962

BIC (SWIFT): OTPVSKBX

 

IČO: 34719610

DIČ: 1020168292

IČ DPH: SK1020168292